You are currently viewing ประวัติแพทย์แผนจีน

ประวัติแพทย์แผนจีน

แพทย์แผนจีนเป็นศาสตร์การแพทย์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 3,000 ปี ซึ่งเกิดจากการทดลอง การสังเกตุ เเละการสั่งสมประสบการณ์โดยตรงจากการรักษา บำบัดผู้ป่วยโดยใช้สมุนไพร และ วัสดุต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาติ และเนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ จึงทำให้มีความหลากหลายทางชีววิทยา จึงมีวัตถุดิบที่หลากหลาย จนเกิดภูมิปัญญาที่เกิดจากการสั่งสมความรู้ด้วยประสบการณ์ตรง ตกผลึกเป็นองค์ความรู้ทางการแพทย์ โดยมีพื้นฐานความคิดที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาทางทฤษฎีหยิน-หยาง ปรัชญาทฤษฎีปัจธาตุ เเละปรัชญาทฤษฎีสารจำเป็นในร่างกาย ซึ่งกล่าวถึงความสมดุลของร่างกายเเบบ องค์รวม สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีผลต่อร่างกายมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะภูมิศาสตร์ อุณหภูมิ หรือ สภาพจิตใจ   ด้วยความที่ชนชาติจีนเป็นประเทศที่มีความเจริญทางวัฒนธรรมจวบจนมีความเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่อดีตจน
ถึงปัจจุบัน จึงทำให้มีการเก็บรักษาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยโบราณของจีนนั้น ยังคงเป็นที่รู้จักมาจนถึง ปัจจุบัน การแพทย์แผนจีนนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งสาขาความรู้ที่ในปัจจุบันกำลังเป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลกองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ยอมรับการแพทย์แผนจีนว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาทางการแพทย์ที่สามารถรักษา บำบัดเเละป้องกันโรคได้ผล และยังประกาศให้การยอมรับการฝังเข็ม (Acupuncture treatment) ว่าเป็นวิธีการรักษาโรคได้หลากหลาย ปัจจุบันมีผลงานวิจัยมากมาย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอีกด้วย

ใส่ความเห็น